PDF

 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Angajamentul de confidențialitate:

S.C. BRIDGEXIM IND S.R.L. (denumită în continuare „Societatea”) recunoaște dreptul fundamental al persoanei fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și se angajează să ia toate măsurile adecvate pentru a asigura protecția acestora, cu respectarea prevederilor legale valabile în România și Uniunea Europeană.

Societatea este operator al tuturor informațiilor privind persoana fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare„ persoană vizată”), cu care vine în contact în desfășurarea obiectului de activitate si își asumă obligația de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane vizate.

Societatea se obligă să-și informeze direct întreg personalul cu privire la prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „Regulamentul”) și în mod special pe cei implicați direct în derularea relațiilor comerciale cu partenerii.

Societatea nu prelucrează date cu caracter personal ale copiilor sub vârsta de 16 ani, cu excepția celor transmise sau autorizate de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

Societatea își informează toți partenerii cu privire la obligația acestora de a-și informa, la rândul lor, reprezentanții și delegații / împuterniciții desemnați[1] în relația cu Societatea cu privire la prelucrarea datelor acestora de către Societate, în scopul gestionării contractelor și raporturilor comerciale în derulare și în scopul îndeplinirii unor obligații legale și a cerințelor impuse prin normative interne.

Societatea își asumă față de toți partenerii o poziție activă cu privire la protecția mediului înconjurător, gestionând cu responsabilitate obligațiile legale, inclusiv prin promovarea produselor prietenoase pentru mediu pe piața de profil.

2. Categoriile de date cu caracter personal:

Pentru realizarea scopurilor detaliate mai jos, putem prelucra următoarele date cu caracter personal (după caz): nume și prenume, CNP, serie și număr act de identitate, adresa de domiciliu/reședința, număr de telefon, adresă de e-mail, semnătură, imagini video, cetățenie, cont bancar, grupa sangvină.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară Societății pentru a realiza activitățile caracteristice domeniilor sale de activitate, conform celor menționate la pct. 3.

Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea Societății de a realiza activitățile caracteristice domeniilor sale de activitate și implicit de a răspunde prompt și eficient cerințelor dvs.

3. Scopurile prelucrării: furnizarea produselor chimice (inclusiv produse chimice periculoase) pe bază de comandă/contract; transporturi rutiere de mărfuri (produse chimice, inclusiv produse chimice periculoase) în nume propriu și pentru terți; depozitare, manipulare pentru produsele proprii și pentru clienți; procesarea comenzilor și cererilor partenerilor în legătură cu produsele; acceptarea, expedierea și facturarea comenzilor; monitorizarea livrării produsului la destinație în condiții optime; urmărirea respectării termenelor de plată agreate; soluționarea cererilor, întrebărilor sau reclamațiilor inițiate de parteneri; comunicarea ofertelor actualizate de produse și preturi; promovarea produselor noi prietenoase pentru mediu, în scopul înlocuirii celor cu impact negativ asupra mediului; urmărirea randamentului produselor furnizate; asigurarea suportului tehnic cu privire la produsele furnizate; monitorizarea satisfacției partenerilor; protecția persoanelor privind securitatea și sănătatea în muncă; protecția și paza persoanelor, bunurilor și valorilor; furnizarea informațiilor solicitate de autorități în exercitarea atribuțiilor de control.

4. Temeiurile prelucrării: îndeplinirea unor obligații legale (prevăzute în Codul Vamal, Codul Fiscal etc); exercitarea interesului legitim ca societate comercială în domeniul furnizării de produse chimice (expedierea comenzilor, livrarea produselor la destinație, soluționarea reclamațiilor etc.); protejarea intereselor vitale ale persoanei (în caz de urgență medicală); satisfacerea cerințelor partenerilor în baza consimțământului liber exprimat (unde este cazul).

5. Destinatari:

În vederea desfășurării activității, Societatea poate dezvălui datele cu caracter personal doar persoanelor în măsură să le cunoască, în condițiile legii (de exemplu: autorități publice, organisme de certificare, persoane abilitate, în baza secretului de serviciu sau a acordului de confidențialitate).

Societatea solicită tuturor partenerilor să asigure măsurile adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Societatea, având relații comerciale și cu parteneri care se află în afara UE (cum ar fi Republica Moldova, Republica Turcia, Republica Populară Chineză), solicită tuturor să prelucreze datele în conformitate cu normele Uniunii Europene.

6. Durata prelucrării datelor cu caracter personal: pe durata îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate (atât pe perioada de derulare a relației comerciale, cât și pe cea de stocare a documentelor și înregistrărilor conform legii); pe durata îndeplinirii unei obligații legale, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, până la momentul retragerii consimțământului (atunci când prelucrarea datelor are loc în mod exclusiv în baza acestuia); până la momentul exercitării dreptului la opoziție.

Datele vor fi șterse sau distruse atunci când nu mai sunt necesare sau atunci când ne putem atinge scopurile prin alte mijloace.

7. Drepturile persoanei vizate

Societatea face cunoscut tuturor persoanelor vizate că le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (uitare), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere.

Aceste drepturi pot fi exercitate de persoana vizată prin formularea unei cereri scrise, datate și semnate pe care o va comunica Societății fie pe fax: 0213223693, ori pe e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau la adresa de corespondență: București, Str. Breaza nr.8, bl.V23b, sc.2, et.1, apt.42, sector 3, cod poștal 031476.

De asemenea, persoana vizată are posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) sau de a introduce o acțiune în justiție, în cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

7. Alte informații

Societatea recomandă persoanei vizate să verifice periodic Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal postată pe website-ul nostru, pentru a fi în permanență informată în legătură cu angajamentul nostru.

Societatea sfătuiește persoana vizată să verifice și să aplice, pentru sine și pentru membrii minori ai familiei sale, metodele care o ajută să gestioneze în condiții de siguranță și în mod responsabil datele cu caracter personal.[1] La accesul în incinta Societății (fie la sediul social din București, fie la punctul de lucru din Butimanu), delegații / împuterniciții trebuie să prezinte Ordinul de deplasare / Delegația / Împuternicirea.

Data: 24.05.2018

 
 

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.7204
State flagUSD 4.2231

Valabil azi: 2019-07-23
Sursa: BNR